Login

 

1. Terminy.

 1. GlobalLink.pl – Global Link Adam Michalak NIP: 7642367800 REGON: 300394538 z siedzibą w Chodzieży, 64-800, ul. Wyspiańskiego 11. jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.
 2. Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług GlobalLink.pl, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę GlobalLink.pl, opublikowanych na stronie GlobalLink.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 10 grudnia 2016 roku.
 2. Wykupienie usługi oferowanej przez GlobalLink.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezbędne do zawiązania, rozwiązania bądź zmiany umowy o świadczenie usług przez GlobalLink.pl. Dane będą przetwarzane przez GlobalLink.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez GlobalLink.pl.
 6. GlobalLink.pl zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 7. GlobalLink.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 8. Użytkownik rejestrując się na GlobalLink.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od GlobalLink.pl wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy GlobalLink.pl.
 9. Zarejestrowanie się w panelu klienta GlobalLink.pl oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres email) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez GlobalLink.pl i jej partnerów.
 10. GlobalLink.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:

– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,

– Abonent korzystał z usług GlobalLink.pl w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług GlobalLink.pl,

– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.

 1. GlobalLink.pl na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

3. Czynności zabronione.

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.

4. Płatności.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez GlobalLink.pl pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.
 2. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30dni).
 3. Jeżeli Abonent nie poinformuje GlobalLink.pl co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, GlobalLink.pl wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 4. Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi.
 5. GlobalLink.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez GlobalLink.pl jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.
 7. GlobalLink.pl przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności (§3, pkt. 6).
 8. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony GlobalLink.pl.
 9. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie 7dni od otrzymania płatności przez GlobalLink.pl.
 10. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania GlobalLink.pl o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10zł netto, doliczaną do każdej faktury.

5. Rozwiązanie umowy.

 1. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez GlobalLink.pl nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 2. GlobalLink.pl poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, GlobalLink.pl ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.
 4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

6. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez panel klienta – https://ssl.globallink.pl lub listownie, na adres siedziby GlobalLink.pl) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 2. Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy GlobalLink.pl, które są realizowane automatycznie, np. serwery vps, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w GlobalLink.pl, Użytkownik wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

7. Odpowiedzialność.

 1. GlobalLink.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy GlobalLink.pl, GlobalLink.pl zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy GlobalLink.pl lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między GlobalLink.pl a Abonentem.
 3. Wszystkie usługi oferowane przez GlobalLink.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. GlobalLink.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w GlobalLink.pl usługi, bez poinformowania GlobalLink.pl o tym fakcie, jest zabronione.
 7. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu billingowym GlobalLink.pl.
 8. GlobalLink.pl nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału GlobalLink.pl.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. GlobalLink.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. GlobalLink.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
 12. GlobalLink.pl dostarcza usługi hostingowe jak np. serwery dedykowane, serwery vps, domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 13. GlobalLink.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 14. GlobalLink.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 15. GlobalLink.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
 16. GlobalLink.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą GlobalLink.pl, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

8. Kopie bezpieczeństwa.

 1. GlobalLink.pl wykonuje kopie danych serwerów VPS i kont hostingu www co 24 godziny, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się (wyjątkiem są usługi objęte dodatkowymi umowami i usługami backupów ustalone między Abonentem i GlobalLink.pl).
 2. W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko GlobalLink.pl.
 3. Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

9. Pomoc techniczna.

 1. GlobalLink.pl gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w GlobalLink.pl
 2. GlobalLink.pl gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w GlobalLink.pl i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent dodatkowo musi utworzyć zgłoszenie przez panel billingowy lub wysłać wiadomość z adresu email zarejestrowanego wraz z usługą lub dopuszczonego do kontaktu z GlobalLink.pl w panelu billingowym.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

10. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu GlobalLink.pl i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez GlobalLink.pl, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email biuro@globallink.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. GlobalLink.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

11. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.