Login

1 Definicje

 1. Rejestrator – podmiot, który dokonuje rejestracji domen:

domeny polskie i zagraniczne – Consulting Service Sp. z o.o. (HRD.pl),

 1. Partner – GlobalLink Adam Michalak, który działa we współpracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obsługi domen internetowych,
 2. Użytkownik/Abonent – podmiot lub osoba fizyczna, która złoży zamówienie na domenę lub zleci jej transfer Partnerowi.

2 Zasady rejestracji i obsługi domen internetowych:

 1. Użytkownik zlecając obsługę domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i składa nieodwołalne pełnomocnictwo (na każdy z obsługiwanych obiektów) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,
 2. pełnomocnictwa udzielane są na dokonywanie czynności w imieniu Abonenta w następujących podmiotach:

. Consulting Service Sp. z o. o.,

 1. pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
 2. śmierci Użytkownika lub rozwiązania podmiotu, którym jest Abonent,
 3. całkowite usunięcie domeny z rejestru domen lub danych użytkownika z owego rejestru,

3. Utraty praw do nazwy domenowej lub innego obsługiwanego obiektu,

 1. użytkownik, który zleci przeniesienie obsługi domeny do Partnera lub rejestrację domeny u Partnera, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usług przez Global Link Adam Michalak, regulaminu Rejestratora (który obsługuje daną nazwę domenową), w zakresie rejestracji i obsługi domen.
 2. w przypadku obsługiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania następujących aktów:
 3. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html
 4. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html

4. Ogólny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html

 1. Regulamin obsługi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,
 2. Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić GlobalLink.pl, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,
 4. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach,
 5. w przypadku niektórych domen (np. polskich, obsługiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych osób prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak Użytkownik powinien dokonać weryfikacji tego faktu po każdej czynności związanej z obsługą domeny, a w przypadku niezgodności, poinformować o tym fakcie Partnera;
 6. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi są publikowane w publicznych rejestrach domen bez możliwości ich ukrycia.
 7. domeny rejestrowane są na okres nie krótszy niż 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zależą od:
 8. możliwości technicznych systemów teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,
 9. dostępnej oferty u Partnera,
 10. okres ważności domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia ważności domeny w poprzednim okresie,
 11. niektóre domeny (np.: eu., com., net.) wymagają dokonania opłaty w przypadku ich transferu; opłata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,
 12. wraz z chwilą złożenia zamówienia na domenę polską, Partner dokonuje jej rezerwacji w systemie Rejestratora na okres 14 dni; w tym czasie Abonent powinien dokonać jej opłacenia pod rygorem utraty prawa do rejestracji danej nazwy domenowej; kolejna próba rezerwacji wspomnianej domeny nie będzie możliwa,
 13. na 30 dni przed wygaśnięciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do opłacenia domeny; pozostałe kwestie w zakresie rozliczeń reguluje Regulamin świadczenia usług przez GlobalLink.pl,
 14. na rejestr domen składają się rejestr abonentów oraz rejestr nazw domenowych,
 15. Użytkownik ma prawo uzyskać kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obsługi obiektu do innego Rejestratora (Partnera),
 16. Partner ma prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu; jednocześnie zachowane zostaną odpowiednie normy, aby czas ten był jak najkrótszy.

5. Odpowiedzialność partnera:

 1. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, które nie wyniknęły z winy Użytkownika, Partner ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wpłaconej kwoty za rejestrację nazwy domenowej,
 2. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie wczesne skontaktowanie się z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu możliwości realizacji takiej dyspozycji oraz wpłacenia należnej sumy w taki sposób, aby środki były zaksięgowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wygaśnięcia domeny,
 3. Abonent przed wygaśnięciem domeny powinien upewnić się, iż płatność została przez Partnera zaksięgowana, a dyspozycja odnowienia została przetworzona prawidłowo,
 4. brak zastosowania się do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialności wobec Abonenta, szczególnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.

6. Postanowienia końcowe:

Do rejestracji domen mają zastosowanie także przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a także innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski.